ประวัติความเป็นมา


เนื่องด้วยทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่านทางโรงเรียนเจริญลักษณ์จึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งเทควันโด นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย บัลเล่ต์และศิลปะ ซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ของเยาวชน โดยทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้จัดเตรียมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งคณาจารย์เฉพาะสาขาที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน หรือเน้นทักษะเฉพาะทางเพื่อนำไปศึกษาต่อในสถาบันเฉพาะทาง ต่างๆ ได้ หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองและควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการเนื่องด้วยทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์จึงได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งเทควันโด นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย บัลเล่ต์และศิลปะ ซึ่งล้วนแต่ส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ของเยาวชน โดยทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้จัดเตรียมบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งคณาจารย์เฉพาะสาขาที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน หรือเน้นทักษะเฉพาะทางเพื่อนำไปศึกษาต่อในสถาบันเฉพาะทาง ต่างๆ ได้ หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ได้รับการรับรองและควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ