เส้นทางสู่ความสำเร็จ


        เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับเด็กนักเรียนที่เคยเรียนที่โรงเรียนเจริญลักษณ์นั้นมีมากมาย แบ่งแยกตามสาขาวิชาที่เรียน ไม่ว่าจะเลือกเรียนในวิชาไหนทุกคนย่อมมีเป้าหมายด้วยกันทั้งนั้น โดยนอกจากการเรียนการสอนปกติแล้ว ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์ยังมุ่งเน้นให้มีการส่งเด็กที่เรียนในสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการแสดงหรือการแข่งขันต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ อันจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้ได้                   

 

วิชาบัลเลต์

    - เด็กหญิงชัญญานุช  สุขสมปอง (น้องมายด์) เริ่มเรียนวิชาบัลเลต์เมื่ออายุ 4 ปี  

    - ใช้วิชาบัลเล่ต์สอบเข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

    - ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

An image An image