สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาเทควันโด


เทควันโด

         เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาวเกาหลีปัจจุบันเผยแพร่ไปตามส่วนต่างๆ ของโลกมากกว่า 150 ประเทศเทควันโดไม่ใช่แค่กีฬา หรือการต่อสู้แต่ยังเป็นปรัชญาและการดำเนินชีวิตที่แทรกซึมอยู่

          เทค     หมายถึง การใช้เท้า

          ควัน    หมายถึง การใช้มือ

          โด      หมายถึง ศิลปะ สติปัญญา วิถีทาง

          เทควันโด คือ ศิลปะการใช้เท้าและมือด้วยสติปัญญาและยังเป็นการแสดงออกทางร่างกาย

ลำดับสายของเทควันโด

          เทควันโดแบ่งการเรียนออกเป็นตามลำดับชั้นของความสามารถโดยเริ่มตั้งแต่ไม่เป็นเลย (พื้นฐาน) จนถึงขั้นฝึกทักษะครบถ้วน (สายดำ) โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 10 ชั้น ซึ่งในเมืองไทยใช้สายสีเป็นสัญลักษณ์ ดังนี้       

          พื้นฐาน                        สายขาว 

            เกรด 10                       สายเหลือง  1

            เกรด 9                         สายเหลือง  2                           

            เกรด 8                         สายเขียว 1

            เกรด 7                         สายเขียว 2

            เกรด 6                         สายฟ้า 1

            เกรด 5                         สายฟ้า 2

            เกรด 4                         สายน้ำตาล 1

            เกรด 3                         สายน้ำตาล 2

            เกรด 2                         สายแดง 1       

            เกรด 1                         สายแดง 2

            เกรด 1 DAN                สายดำ

         

          สีของสายคาดเอวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์เพียงแค่การเรียงลำดับขั้นเท่านั้น เพราะสายแต่ละสีนั้นมีความหมายถึงการเพิ่มของการรับรู้และพัฒนาการของผู้เรียน ระบบสีของสายแสดงขั้นของการพัฒนา และมันยังแสดงถึงการเติบโตของการรับรู้ของแต่ละบุคคล การพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพัฒนาทางด้านการต่อสู้ในยิมหรือโรงฝึก (dojang) เท่านั้นแต่มันแสดงถึงบุคลิกภาพ และการเติบโตทางด้านความคิดนอกยิมหรือการดำเนิน ชีวิติอีกด้วยมีความหมายถึงการเกิดหรือการเริ่มต้นของเมล็ดพันธ์ นักเทควันโดสายขาวก็คือจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เช่นเดียวกับเมล็ดพันธ์

         

Yellow สีเหลือง หมายถึง ลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธ์เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชิวิติใหม่ นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดังการได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ และการเปิดในตัวเองพร้อมที่จะเรียนรู้ และการฟังครูหรืออาจารย์

          Green สีเขียว หมายถึง การเติบโตของเมล็ดพันธ์ที่งอกปักลำต้นลงกับพื้นดินและอยู่ใต้แสงแห่งดวงอาทิตย์จนค่อยๆ พัฒนาเติบโตเป็นต้นไม้เหมือนนักเทควันโดสายเขียวที่อยู่ในขั้นของการพัฒนาเติบโต และเริ่มต้นกับการเรียนรู้เทคนิค

          Blue สีฟ้า เปรียบกับการที่ต้นไม้ได้เจริญเติบโตงอกงามจนสูงถึงท้องฟ้าซึ่งเปรียบเหมือนกับนักเทควันโดสายฟ้าที่ได้ขยับไปในขั้นสูงกว่าเหมือนที่ต้นไม้ได้สูงขึ้นทุกวัน และได้รับแสงแดดในการเจริญเติบโต เช่นเดียวกับนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อการเติบโตและพัฒนาในทางเทควันโดต่อไป

          Red สีแดง หมายถึง ความร้อนแรงแห่งดวงอาทิตย์ที่ต้นไม้งอกงามไปถึงนักเทควันโดสายแดงจัดว่าเป็นขั้นที่สูงกว่าสายอื่นๆ มากเพราะพวกเขาได้เรียนรู้รายละเอียดของเทควันโดและเหมือนกับต้นไม้ที่เจริญเติบโต จนกิ่งก้านงอกงามถึงดวงอาทิตย์ถึงตอนนี้นักเทควันโดสายแดงก็ได้เรียนรู้ในการระมัดระวังการใช่วิชาที่เรียนมาและรู้จักการใช่สัดส่วนของร่างกายให้

          Black สีดำ หมายถึง ลำแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นลำแสงที่ส่องสว่างที่ให้แก่เมล็ดพันธ์เพื่อเป็นการเริ่มต้นแห่งชีวิตใหม่นักเทควันโดสายเหลืองเปรียบดังการได้รับรัศมีการเริ่มต้นของการเรียนรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้การฟังครูหรืออาจารย์

TAEKWONDO PRECEPTS

          จงรักภักดีต่อประเทศชาติของตน

          BE FAITHFUL TO YOU COUNTRY

          เคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ

          HONOUR YOUR MASTERS AND PARENTS

          ซื่อตรง จริงใจต่อเพื่อน

          BE HONESTS TO YOUR FRIENDS

          อย่าทำร้ายผู้อื่น โดยไม่จำเป็น

          DO NOT HARM OTHERS UNNECESSARILY

          อย่าท้อถอยต่อเหตุการณ์ทั้งปวง

          NEVER RETREAT

 

STUDENT GUIDELINES

          ให้ความเคารพผู้อาวุโส

          RESPECT THE SENIOR

          กระทำตนให้ดีที่สุดอย่างสม่ำเสมอ

          ALWAYS DO YOUR BEST

          ตัดสินเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังและถูกต้อง

          JUDGE CAREFULLY AND CORRECTLY