สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับวิชานาฎศิลป์ไทย


นาฏศิลป์หมายถึง ศิลปะการฟ้อนรำหรือความรู้แบบแผนของการฟ้อนรำเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ด้วยความประณีตงดงามให้ความบันเทิงอันโน้มน้าวอารมณ์ และความรู้สึกของผู้ชมให้คล้อยตามศิลปะประเภทนี้ต้องอาศัยการบรรเลงดนตรี และการขับร้องเข้าร่วมด้วยเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้น

นาฏ หมายถึง การเคลื่อนไหวอวัยวะการฟ้อนรำหรือแบบแผนของการฟ้อนรำ

ศิลป์ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากธรรมชาตินำมาดัดแปลงทำให้เกิดความประณีตงดงาม

นาฏศิลป์ ความหมายโดยรวมคือศิลปะการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างประณีตอ่อนช้อยจนเกิดความงดงามวิจิตรบรรจง

ที่มาของนาฏศิลป์ไทย

นาฏศิลป์ไทยมีกำเนิดมาจาก

๑. การเลียนแบบธรรมชาติแบ่งเป็น๓ขึ้นคือขั้นต้นเกิดแต่วิสัยสัตว์เมื่อเวทนาเสวยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ตามถ้าอารมณ์แรงกล้าไม่กลั้นไว้ได้ก็แสดงออกมาให้เห็นปรากฏ

๒.การเซ่นสรวงบูชามนุษย์แต่โบราณมามีความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีการบูชาเซ่นสรวงเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ตนสมปรารถนาหรือขอให้ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ตนไม่ปรารถนาให้สิ้นไปการบูชา

๓. การรับอารยธรรมของอินเดียเมื่อไทยมาอยู่ในสุวรรณภูมิใหม่ๆนั้นมีชนชาติมอญและชาติขอมเจริญรุ่งเรื่องอยู่ก่อนแล้วชาติทั้งสองนั้นได้รับอารยธรรมของอินเดียไว้มากมายเป็นเวลานานเมื่อไทยมาอยู่ในระหว่างชนชาติทั้งสองนี้ก็มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดไทยจึงพลอยได้รับอารยธรรมอินเดียไว้หลายด้านเช่นภาษาประเพณีตลอดจนศิลปการละครได้แก่ระบำละคร

สรุปได้ว่า นาฏศิลป์ไทย เกิดมาจากกิริยาท่าทางซึ่งแสดงออกในทางอารมณ์ของมนุษย์ปุถุชนอากัปกิริยาต่างๆเหล่านี้เป็นมูลเหตุให้ปรมาจารย์ทางศิลปะนำมาปรับปรุงบัญญัติสัดส่วนและกำหนดวิธีการขึ้นจนกลายเป็นท่าฟ้อนรำโดยวางแบบแผนลีลาท่ารำของมือเท้าให้งดงามรู้จักวิธีเยื้องยักและกล่อมตัวให้สอดคล้องสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นท่ารำขึ้นและมีวิวัฒนาการปรับปรุงมาตามลำดับจนดูประณีตงดงาม อ่อนช้อยวิจิตรพิสดารจนถึงขั้นเป็นศิลปะได้

An image