วิชาศิลปะ


หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป

สอนศิลปะแนวสร้างสรรค์รูปแบบบูรณาการทันสมัยเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการในการแสดงออกตามความสามารถและความสนใจโดยผ่านกิจกรรมทางศิลปะที่มุ่งพัฒนาศักยภาพภายในของเด็กๆ เด็กที่ได้เรียนศิลปะจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆสามารถบูรณาการความทางศิลปะนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ทางด้านอื่นๆมีความสุขและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เทคนิคต่างๆทั้งการวาดเส้น ระบายสี การปั้น การประดิษฐ์ที่สอดคล้องกับวัยและพัฒนาการของเด็กๆ

1. เส้นสายลายสวย เรียนรู้การวาดภาพ หลักการจัดภาพ การร่างการกะสัดส่วน การลงเงา

2. สีสันสารพันเทคนิค ฝึกการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น สีชอล์ก สีเทียน สีน้ำ บนพื้นผิวต่างๆ เช่น กระดาษวาดเขียน กระดาษสีโปสเตอร์ กระดาษทราย ก้อนหิน ฯลฯ

3. สร้างสรรค์วัสดุสวยงาม การพับ ตัด ฉีก กระดาษ ให้เกิดเป็นรูปภาพที่สวยงาม การสร้างสรรค์ภาพปะติดด้วยวัสดุใกล้ตัว การพิมพ์ภาพด้วยวัสดุจากธรรมชาติ และวัสดุสังเคราะห์

4. ประดิษฐ์งานสวยด้วยตนเอง ศิลปะสำหรับเด็กนั้นจะมุ่งเน้นการปลูกฝังสร้างความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับศิลปะ เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกรักในงานศิลปะและพร้อมที่จะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยไป เพื่อฝึก EQ และสร้างสมาธิในการเรียน เหมาะสำหรับเด็กสมาธิสั้น เป็นการเพิ่มทั้ง EQ และ IQ ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ขบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการวาด ปั้น ภาพพิมพ์ และเศษวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวนำมาสร้างสรรค์ผลงาน

An image An image An image