วิชานาฏศิลป์


คุณภาพการเรียนการสอน

รำดี รำเด่น เน้นคุณภาพต้องเจริญลักษณ์ที่เดียวเท่านั้น

การเรียนนาฏศิลป์ไทยเป็นการบริหารร่างกายให้มีสุขภาพสมบูรณ์ นาฏศิลป์ไทยช่วยให้ผู้เรียนมีจิตใจอ่อนโยนมีสติ และมีสมาธิที่มั่นคง ซึ่งทำให้ผู้เรียนนั้นสามารถปฏิบัติงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยผ่อนคลายความเครียดของจิตใจ ช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้งดงามยิ่งขึ้น ผู้ที่เรียนนาฏศิลป์ไทยจะมีลักษณะพิเศษเห็นได้เด่นชัด กล่าวคือ จะมีลักษณะการยืน หรือเดิน ที่สง่างามเพราะได้รับการฝึกฝนบุคลิกภาพผ่านท่ารำต่างๆ ในขณะเดียวกันจะเป็นผู้ที่รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีไม่ตื่นตระหนก มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิชานาฏศิลป์ไทยเปิดสอนในหลักสูตรของกรมศิลปากร และยังได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ออกประกาศนียบัตรรับรองความสามารถพิเศษได้ ทางโรงเรียนเจริญลักษณ์มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการรำตามหลักสูตรได้อย่างสวยงาม และสามารถรำเพลงพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตรได้อีกด้วย ใน 1 ปี นักเรียนจะสามารถรำตามหลักสูตรและสามารถรำเพลงพิเศษได้รวม 8 เพลงอย่างชำนาญ

วิชานาฏศิลป์ไทยมีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้An image

- การรำขั้นพื้นฐาน

- การรำเดี่ยว รำคู่ รำหมู่

- การระบำมาตรฐาน

- การระบำเบ็ดเตล็ด

- การแสดงพื้นเมืองและชุดการแสดงเฉพาะกิจในแต่ละโอกาส