วิชาดนตรีไทย


คุณภาพการเรียนการสอน

ดนตรีไทยในปัจจุบันได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก ช่วยให้เด็กได้ฝึกสมาธิทำให้เป็นคนรอบคอบ ใจเย็นและมีระเบียบวินัยในตนเอง พัฒนาความจำของเด็กให้มีความจำที่ดีอีกด้วย นอกจากนั้นเสียงดนตรียังมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจของเด็ก เนื่องจากดนตรีจะสร้างความเพลิดเพลินทำให้เด็กเกิดความสนใจ มีความสนุกสนาน ร่าเริง เป็นคนอารมณ์ดี อีกทั้งทำให้เด็กมีความสามารถพิเศษและกล้าที่จะแสดงออกอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนการสอน

ดนตรีไทยเปิดสอน ขิม จะเข้ ระนาด ฆ้องวง ขลุ่ย ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย

มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ระดับขั้นพื้นฐาน

- พื้นฐาน 1 เริ่มต้นฝึกหัดทฤษฎี-ปฏิบัติ An image

- พื้นฐาน 2 ทักษะต่างๆ จังหวะ

ระดับขั้นต้น

- ต้น 1 เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น

- ต้น 2 ความแม่นยำของตัวโน๊ต-ทำนอง

- ต้น 3 ความมั่นใจ

ระดับกลาง

- กลาง 1 เพลงในอัตราจังหวะสองชั้น, ชั้นเดียว

- กลาง 2 เทคนิคต่างๆ ของเพลง

- กลาง 3 ความชำนาญ, แม่นยำ

ระดับสูง

- สูง 1 เพลงเถา – เพลงเดี่ยว

- สูง 2 เทคนิคต่างๆ ความแม่นยำของจังหวะเพลง

***ในแต่ละระดับนักเรียนต้องทดสอบกับอาจารย์ผู้สอนให้ผ่านก่อนถึงจะเข้าสอบกับอาจารย์ผู้สอบได้

การสอบวัดระดับ

การจัดสอบเลื่อนขั้นจะจัดขึ้นในทุก 6 เดือนนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมการสอบโดยอาจารย์จากกรมศิลปากร