คณะอาจารย์


อัครพร พึ่งพร (ครูโอ)

ครูวิชาเทควันโด

หทัยชนก เกษร (ครูว่าน)

ครูวิชาเทควันโด

สรวิชญ์ อ่อนเกตุพล (ครูนะ)

ครูวิชาเทควันโด

นายณฐกานต์ ชูเชิดพราพงศ์ (ครูอุ้ม)

ครูวิชาเทควันโด

อนพัช ขุนทอง (ครูนัด)

ครูวิชาเทควันโด

ศรณ์นภรรคญ์ อัครชัยภัค (ครูพอใจ)

ครูบัลเล่ต์

ณัฐธิดา เฉื่อยราษฎร์ (ครูกระถิน)

ครูบัลเล่ต์

นิรดา สุขขีวัด (ครูเพลง)

ครูบัลเล่ต์

นันทนัช ต่อเนื่อง (ครูเฟิร์น)

ครูนาฏศิลป์ไทย

สุชีพ เพ็ชรคล้าย (ครูชีพ)

ครูดนตรีไทย

ว่าที่ร้อยตรีพิสุทธิ์ สมุทรดนตรี (ครูโน๊ต)

ครูดนตรีไทย

กมลดา อุษณีษมาศ (ครูมิ้งค์)

ครูดนตรีไทย

วุฒิ อนันตวงศ์ (ครูหนอน)

ครูศิลปะ